Temat pracy

Jasne i konkretne sformułowanie tematu pracy oraz sporządzenie krótkiego i konkretnego opisu tematu pracy. I tak dla tematów prac inżynierskich, rekomenduje się takie sformułowanie tematu, aby jasno określał on zadanie realizowane w ramach pracy oraz jej przedmiot i dziedzinę. Wydaje się, że rozważenie przykładu rozwieje większość wątpliwości. Rozważmy często spotykaną, enigmatyczną formę hipotetycznego tematu:

“Aplikacja finansowa z modułem analitycznym” (1)

Forma (1) wymaga przyjęcia przez domniemanie, że zadaniem autora pracy jest zapewne zaprojektowanie i implementacja owej aplikacji, choć w istocie może się okazać, że aplikacja już istnieje, a właściwym zadaniem autora pracy będzie realizacja samego modułu analitycznego. Temat nie określa też, jakiego rodzaju będzie to aplikacja oraz gdzie w dziedzinie finansów będzie ona ulokowana w sensie funkcjonalnym. Komisja rekomenduje zatem aby formułować temat w sposób zbliżony do zawartych niżej propozycji (zakładamy, że chodzi o finanse firmy a aplikacja ma być internetowa):

“Projekt i realizacja aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie finansami firmy” (2)

Forma (2) nie eksponuję roli modułu analitycznego, jego istnienie można zawrzeć w opisie pracy. Jeżeli informacja o module analitycznym powinna jednak zostać wyeksponowana:

“Opracowanie projektu i implementacja aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie zasobami finansowymi firmy wraz z realizacją modułu analitycznego” (3)

Jeżeli jednak przedmiotem pracy jest realizacja samego modułu analitycznego, można to jawnie zapisać:

“Projekt i realizacja modułu analitycznego dla internetowej aplikacji wspomagającej zarządzanie zasobami finansowymi firmy” (4)

Komisja uważa, że propozycje (2), (3) i (4) wystarczająco jasno określają zadanie inżynierskie, jego przedmiot i dziedzinę.

W przypadkach, gdy stosowanie powyższej propozycji prowadziłoby do sformułowania tematu nader rozwlekłego bądź nieco karykaturalnego, ostateczne określenie zadania, przedmiotu i dziedziny może zostać uszczegółowione w opisie załączonym do tematu pracy.

 

Opis pracy

Komisja rekomenduje, aby opis pracy był krótki i zawierał następujące informacje:

Celem pracy jest... (np.: zaprojektowanie i implementacja..., realizacja oprogramowania..., opracowanie algorytmu..., zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia..., zaprojektowanie architektury sieci...., opracowanie metody...).

Spodziewanym rezultatem pracy będzie... (np.: aplikacja internetowa..., mobilna..., system składający się z..., oprogramowanie pozwalające na..., zweryfikowany eksperymentalnie algorytm..., urządzenie..., projekt sieci..., procedura konfiguracji...).

Przewiduje się realizację tematu pracy z wykorzystaniem... (np..: technologii..., metody..., języka..., pakietu..., ...). Jeżeli decyzja odnośnie technologii i narzędzi realizacji została na tym etapie podjęta, prosimy o umieszczenie stosownej informacji. Jeżeli wybór technologii i narzędzi zostanie określony np. w ramach realizowanego pracy studium wykonalności, prosimy o umieszczenie takiej informacji (np.: przewiduje się realizację oprogramowania jako aplikacji klasy PWA lub aplikacji zrealizowanej z wykorzystaniem pakietu szablonowego Flutter...; dobór konkretnych narzędzi realizacji aplikacji zostanie dokonany dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej analizy specyfiki rozważanego problemu dziedzinowego i stanowić będzie integralną część pracy...; …. warstwa kliencka aplikacji zostanie zrealizowana z wykorzystaniem pakietu React.js, warstwa serwerowa wykorzystywać będzie pakiet Spring Boot oraz bazę danych...).

Praca zawierać będzie... (przykładowo, zastosowane wybiórczo: analizę problemu i istniejących rozwiązań, studium wykonalności technologicznej, prezentację koncepcji rozwiązania własnego, projekt ogólny wraz ze specyfikacją wymagań i projektem bazy danych, opis techniczny zawierający wybrane fragmenty kodu, analizę wydajności aplikacji...