Proponowana struktura opisu pracy magisterskiej wraz z listą kontrolną służącą jego ocenie

 

1. Wstęp opisujący motywacje do podjęcia tematu pracy.

❏ Opis pracy magisterskiej nawiązuje do teorii i praktyki z obszaru Informatyki.

❏ Opis pracy magisterskiej jest sformułowany problemowo, tzn. jasno przedstawia problem badawczy z obszaru Informatyki.

 

2. Część opisująca cele pracy, rozpoczynająca się od zdania “Celem pracy jest...”.

❏ Opis pracy magisterskiej zawiera wskazanie celu lub celów pracy, które mają charakter naukowy, problemowy, aplikacyjny lub innowacyjny.

❏ Opis pracy magisterskiej nie wskazuje, że celem pracy jest jedynie zebranie i zestawienie różnych ujęć wybranego tematu z dostępnych źródeł bez znamion wkładu własnego o charakterze badawczym.

❏ Opis pracy magisterskiej nie wskazuje, że głównym celem pracy jest projekt aplikacji lub systemu informatycznego. Wskazane oprogramowanie jest jedynie narzędziem/środkiem do realizacji celu badawczego pracy magisterskiej.

 

3. Część opisująca spodziewane rezultaty pracy, rozpoczynająca się od zdania: “Spodziewanym rezultatem jest...”.

❏ Opis pracy magisterskiej zawiera zarys spodziewanych rezultatów.

❏ Opis pracy magisterskiej nie wskazuje, że praca jest jedynie prezentacją rezultatów pochodzących z innego źródła przedstawiającego pewne zagadnienie badawcze.

 

4. Część opisująca charakterystykę przedmiotu badań, metod i technik badawczych, rozpoczynająca się od zdania: “Praca obejmować będzie...”.

❏ Opis pracy magisterskiej zawiera charakterystykę przedmiotu badań.

❏ Opis pracy magisterskiej zawiera charakterystykę metod i technik badawczych.

 

Przykładowy opis 1

Pomimo bardzo szybko rozwijającej się technologii, w dzisiejszych czasach nadal znaczącym problemem jest automatyczne wsparcie osób niesłyszących w kontekście przetwarzania mowy na tekst czarnodrukowy. Istotnym problemem jest również tworzenie notatek przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Pomimo tego, iż na rynku dostępnych jest kilka technologii pozwalających na zamianę mowy na tekst, wciąż brakuje aplikacji, które wspomagałyby robienie notatek oraz ich automatyczną korekcję.

Celem pracy jest analiza oraz przetestowanie dostępnych na rynku technologii umożliwiających zamianę mowy na tekst oraz jego automatyczne formatowanie, aby jak najbardziej ułatwić proces tworzenia notatek. W ramach pracy istotne będzie zbadanie efektywności istniejących rozwiązań oraz zaproponowanych z wykorzystaniem bazy danych zawierającej nagrania audio. Rozwiązania te zostaną porównywane pod względem dokładności, szybkości działania oraz przydatności dla osób niepełnosprawnych. Zwieńczeniem badań będzie opracowanie aplikacji internetowej umożliwiającej tworzenie notatek wraz z automatycznym formatowaniem tekstu oraz korekcją.

Spodziewanym rezultatem pracy jest działająca aplikacja internetowa, wykorzystująca techniczne możliwości narzędzi pozwalających na zamianę mowy na tekst, jego automatyczne formatowanie i korekcję.

Praca obejmować będzie szczegółową analizę problemu, rozpoznanie dostępnych na rynku narzędzi pozwalających na zamianę mowy na tekst oraz umożliwiających automatyczną jego korekcję pod względem leksykalnym i gramatycznym. W celu porównania dostępnych narzędzi, stworzone zostaną testowe aplikacje wykorzystujące owe technologie. Zwieńczeniem pracy będzie oparty o framework Angular system internetowy.

 

Przykładowy opis 2

Coraz szybszy rozwój technologii, zarówno oprogramowania jak i sprzętu, powoduje pojawianie się nowych urządzeń oraz poszerzenie możliwości wykorzystania obecnych. Należy jednak pamiętać o osobach z niepełnosprawnościami, aby w równym stopniu do osób pełnosprawnych mogły z tejże technologii korzystać.

Celem pracy jest stworzenie aplikacji sterującej komputerem na podstawie analizy ruchu gałek ocznych, a następnie przeprowadzenie badań pod kątem optymalnych warunków w jakich może ona zostać użytkowana celem jak najlepszej dokładności działania.

Spodziewanym rezultatem jest zaprezentowanie optymalnych parametrów, takich jak jakość kamery komputerowej, jej umiejscowienie, odległość użytkownika od kamery, czy też natężenie oraz kierunek padania światła, które musiałby spełnić użytkownik celem zwiększenia dokładności działania aplikacji.

Praca obejmować będzie szczegółową analizę problemu, rozeznanie dostępnych rozwiązań technologicznych oraz badania stworzonej na potrzeby pracy aplikacji.

Zwieńczeniem całej pracy będzie działająca aplikacja, dzięki której, przy optymalnych warunkach, będzie możliwe sterowanie komputerem za pomocą analizy ruchu gałek ocznych.